8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego (1)

8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.03.2018 do 16.03.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.03.2018 do 16.03.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/składanie wniosku/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. do godziny 15:30. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 21 marca 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa ( zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, będą realizowane w zakresie:

 • rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
 • tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,
 • wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
 • rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
 • rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,
 • wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,
 • dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

Niniejszy konkurs jest uzupełnieniem interwencji EFS w ramach Działania 3.3 RPOWP 2014 – 2020. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania ze środków EFRR jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez IZ RPOWP i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR może stanowić jedynie uzupełnienie interwencji ze środków EFS.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 752 KB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 724 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 – 95%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 35 000 000,00 PLN, w tym:

 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych szkół – 5 000 000,00 PLN,
 • infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1000 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 857 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

tel. (85) 66 54 325, – 979 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
 • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
 • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do konkursu