9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (67)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (67)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2018 do 13.03.2018 Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" na swojej stronie internetowej dnia 12.02.2018r opublikowało na swojej stronie internetowej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZE..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2018 do 13.03.2018

Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" na swojej stronie internetowej dnia 12.02.2018r opublikowało na swojej stronie internetowej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 7/2018w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy na operacje
z zakresu: typ projektu 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu wersji instalacyjnej, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 27.02.2018 r. (godz. 8:00) do godz. 8:00) do 13.03.2018 r. do godziny 15:00. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski: 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj. 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)
1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD), Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza. Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku. ( załącznik nr 18 do ogłoszenia.)w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 13.03.2018 r. do godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 13.03.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 14.03.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: -jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,- partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,- instytucje pomocy i integracji społecznej, -publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,- jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,- podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.[1] Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „ Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1, tj.: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 10a)Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.10b) Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:1)są zgodne z LSR;2)zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;3)są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób: Ocena zgodności operacji z LSR, Ocena zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 981 023,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 811 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach stanowiących załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl tel.: 87 643 11 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://www.wrotapodlasia.pl/