Aktualności

15 marca 2019

1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSTAL

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014...
15 marca 2019

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniujako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 15.03.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja...
14 marca 2019

Aktywni 30+ (V)

14 marca 2019

Aktywni 2019