1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/18

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk (3)

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia / 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Konkurs nr RPWM.11.03.01-IZ.00.28-001/18