10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (3)

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem

Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (3)