11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk (1)

Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy

Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia / 6.3.1 Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (2)