Aktualności

28 czerwca 2019

7.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru...
28 czerwca 2019

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi VIII nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
28 czerwca 2019

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (14)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-040/19Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja SpołecznaDziałanie 8.3...
28 czerwca 2019

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (4)

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona...