1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (26)

Rekrutacja na kursy zawodowe w ZSTE w Skawinie: Kurs prawa jazdy kategorii B

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [wezwanie nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-99P/21]

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Interreg Czechy-Polska