9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT (1)

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych. Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21