Aktualności

16 stycznia 2019

Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych (1)

16 stycznia 2019

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (4)

Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
16 stycznia 2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego

16 stycznia 2019

Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Kutnowskiego