8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (254)

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (10)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (219)