6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (4)

Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysłowiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych)

5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/19