Aktualności

25 października 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)

24 października 2018

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.11.2018 do 28.11.2019 Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się we Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” oraz w cele szczegółowe 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanego w..
24 października 2018

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.10.2018 do 10.12.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 24.10.2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-002/18 w..
24 października 2018

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 02.01.2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ..