11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – tryb konkursowy (255/18)

VI nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

4.2 EKO-Przedsiębiorstwa

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (7 nabór)