9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze RPSW.09.02.03-IZ.00-26-195/18

1.4 Wzór na konkurencję II etap (1)

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 (1)

Z aktywizacją na Ty!