7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (7)

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21]

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, województwo wielkopolskie

10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy / 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe)