6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (4)

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn (1)

Azymut: Praca

Wspieramy najlepszych II