Aktualności

4 kwietnia 2017

„Młode kadry naszą przyszłością” – szkoły ponadgimnazjalne z powiatu wodzisławskiego

4 kwietnia 2017

Śląska akademia budowlana

3 kwietnia 2017

6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 05.06.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś prioryte..
3 kwietnia 2017

5.1 Programy profilaktyczne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.05.2017 do 31.05.2017 Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr P..