Aktywnym być!

Recepta na lepszą przyszłość

Moja szansa (1)

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Litwa – Polska