Aktualności

27 maja 2016

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.06.2016 do 27.07.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 (RIT Subregionu Zachodniego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje o ..
27 maja 2016

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 04.07.2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza I nabór wniosków o dofi..
27 maja 2016

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Południowy

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.06.2016 do 27.07.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 (RIT Subregionu Południowego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje o..
27 maja 2016

6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury / 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.06.2016 do 01.07.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dzi..