Aktualności

12 sierpnia 2016

Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje – 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

12 sierpnia 2016

1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.09.2016 do 19.10.2016 Nabór w trybie konkursowym – horyzontalny (nr RPDS.01.01.00-IZ.00-02-156/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działania 1.1 Wzmacnianie p..
12 sierpnia 2016

Feniks 2 – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”

11 sierpnia 2016

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.09.2016 do 03.10.2016 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–007/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Informacje o naborze ..