Aktualności

28 czerwca 2019

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (4)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 nabór wniosków o...
27 czerwca 2019

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (1)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Polska Wschodnia
27 czerwca 2019

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (326/19)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19. Konkurs nie jest podzielony na...
27 czerwca 2019

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT ZACH. (327/19)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs...