Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 i nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16]

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs (1)

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (79/16)

12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego / 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego (82/16)