Aktualności

24 sierpnia 2016

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.08.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 08.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/16 w trybie pozakonkurso..
24 sierpnia 2016

,,Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji”

24 sierpnia 2016

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – Wsparcie osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

23 sierpnia 2016

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.09.2016 do 28.10.2016 Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo..