3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy

4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym