Biznes dla dojrzałych

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, Brandenburgia-Polska

2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, Brandenburgia-Polska

1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP / 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (1)