9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (3)

„Pomoc szyta na miarę!” (1)

4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT (3)

Przekraczaj własne granice!