Aktualności

3 kwietnia 2019

Aktywność szansą na sukces

3 kwietnia 2019

Twoja nowa szansa (1)

3 kwietnia 2019

Twój Dzienny Dom Opieki Medycznej

2 kwietnia 2019

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (10)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2:...