Aktualności

18 lutego 2019

4.1 Gospodarka odpadami (2)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w...
15 lutego 2019

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (8)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”...
15 lutego 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (124)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i...
15 lutego 2019

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.