1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (2)

3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB (1)

4.3 Współpraca ponadnarodowa (16)

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (6)