„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18.

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (5)

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT (4)