Aktualności

18 października 2018

„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gorlice”.

18 października 2018

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z...
17 października 2018

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (5)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.
17 października 2018

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT (4)

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYMREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORTDZIAŁANIE 5.1 Transport drogowyPODDZIAŁANIE 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT WEZWANIE Nr...