11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/18

AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (102)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (84)