Skuteczne wsparcie 2018 – 2020

Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim

4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (1)

9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych / 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (2)