6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu / 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (2)

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (4)

4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) (1)