Aktualności

23 lutego 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (68)

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar NaturyProgramy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny...
23 lutego 2018

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.02.2018 do 07.03.2018 W dniu 22.02.2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy w ramach Działania 10.1 RPO WŚ Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2018 r. Miejsce składania wniosków Wo..
23 lutego 2018

3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (2)

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w...
22 lutego 2018

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10....