Kierunek – lepsze jutro w Bytomiu

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (14)

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (5)

4.5 Różnorodność biologiczna – nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21