1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (3)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Pasym, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży.