Aktualności

7 grudnia 2017

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (3)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:...
6 grudnia 2017

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Pasym, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Pasym Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...
6 grudnia 2017

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...
6 grudnia 2017

Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży.