7.1 Rozwój działań aktywnej integracji / 7.1.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.