Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu subregionu pilskiego

Aktywizacja zawodowa mieszkańców subregionu pilskiego

Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ rak płuc