Aktualności

23 stycznia 2017

Maluch zdobywa świat – Czestochowa

23 stycznia 2017

Nowe horyzonty – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej wychowanków pieczy zastępczej

23 stycznia 2017

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 03.02.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskie..
20 stycznia 2017

1.2 Sektorowe programy B+R (13)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.02.2017 do 07.04.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny R..