3.2 Studia doktoranckie

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES (1)

WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni

Lubuski Instytut Rozwoju Kariery – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET