9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19

Zaczarowane przedszkola – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Opolu i Kadłubie Turawskim

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (11)

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (2)