Aktualności

26 czerwca 2019

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...
26 czerwca 2019

Zaczarowane przedszkola – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Opolu i Kadłubie Turawskim

25 czerwca 2019

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (11)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 08.08.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/19na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsięb..
25 czerwca 2019

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (2)

Ogłoszenie konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i...