Aktualności

25 czerwca 2019

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.07.2019 do 30.08.2019 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębior..
25 czerwca 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (151)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i...
25 czerwca 2019

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 4/2019]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.03.04.00-IZ.00-04-295/19 (nr naboru w...
24 czerwca 2019

Wsparcie zawodowe dla osób młodych (15-29) w województwie pomorskim w 2019-2020 r.