9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia / 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)