Aktualności

25 maja 2016

7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP”

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 01.09.2016 Nabór w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa - typ projektów „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP” w rama..
25 maja 2016

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..
25 maja 2016

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF i Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 29.07.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogł..
25 maja 2016

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Podlaskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 09.09.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca og..