Aktualności

20 kwietnia 2016

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 03.06.2016 Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Roz..
20 kwietnia 2016

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.05.2016 do 31.05.2016 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..
20 kwietnia 2016

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.04.2016 do 23.05.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2016 Miejsce składania wniosków Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch...
19 kwietnia 2016

Pomorskie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.04.2016 do 02.05.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego..