7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (8)

4.3 Współpraca ponadnarodowa (17)

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi (3)

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (5)