Aktualności

25 lutego 2019

Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-262/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/2019]

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.03.2019 do 26.03.2019 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany prz..
25 lutego 2019

Włączamy się

25 lutego 2019

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (5)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą w ramach instrumentu ZIT ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach...
25 lutego 2019

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2019 do 12.04.2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkurs..