Aktualności

25 lutego 2019

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (ergonomia i przekwalifikowanie)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 25.02.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...
22 lutego 2019

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (7)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób...
22 lutego 2019

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (7)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
22 lutego 2019

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (3)

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19 (nr konkursu w ramach...