3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (8)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (7)

6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Nr naboru RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (6)